Regulamin

Regulamin korzystania z kursów, ebooków i kursoksiążek

§ 1 Definicje

 1. Dostęp do Materiałów – nabycie przez Kursanta dostępu do materiałów oferowanych w Serwisie na czas określony, tj. na czas dostępu zgodny z wyborem dokonanym przez Kursanta podczas składania zamówienia.
 2. Konsument – Kursant będący Konsumentem.
 3. Konto Kursanta (Konto) – funkcja Serwisu, dzięki której Kursant, identyfikowany za pomocą unikalnej nazwy, może korzystać z wszystkich funkcji dostępnych w Serwisie – w tym posiadać dostęp online do treści cyfrowych w postaci Materiałów.
 4. Materiał/y – wszelkie materiały, w tym kursy oraz webinary oferowane w Serwisie, wytworzone i dostarczane Kursantowi przez Usługodawcę w postaci cyfrowej (treści cyfrowe), za pośrednictwem Serwisu, dostępne dla Kursanta online przez czas określony w Umowie.
 5. Kursant – osoba fizyczna zawierająca Umowę na rzecz, której udzielana jest licencja.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Serwis – strona dostępna pod adresem https://kursy.trzeciapracownia.pl poprzez, którą Kursant może uzyskać Dostęp do Materiału.
 8. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Dostępu do Materiałów, w zakresie określonym przez Kursanta podczas składania zamówienia poprzez wybranie odpowiednich produktów oferowanych w Serwisie, zawierana pomiędzy Kursantem a Usługodawcą w oparciu o Regulamin.
 9. Usługodawca – Daria Kamińska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Trzecia Pracownia Daria Kamińska, nr NIP 8961469618, nr REGON 384815180, ul. Wrocławska 62a, 55-093 Kiełczów, e-mail: kontakt@trzeciapracownia.pl  – właścicielka Serwisu oraz twórczyni Materiałów.

§ 2 Materiały

 1. Materiały są autorskim projektem Usługodawcy o indywidualnym charakterze i tym samym stanowią przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 2. Materiały obejmują przede wszystkim dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej przez Usługodawcę.
 3. Dla uzyskania Dostępu do Materiałów i korzystania z nich niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej, urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet obsługującą pliki java oraz cookies.

§ 3  Dostęp do Materiałów

 1. W celu zawarcia poprzez Serwis Umowy z Usługodawcą Kursant w odpowiednim miejscu w Serwisie powinien podać swoje dane oraz wybrać metodę płatności za Dostęp do Materiałów, a także o ile ma to zastosowanie, wybrać okres Dostępu do Materiałów.
 2. W przypadku gdy Kursant posiada kod zniżkowy na Dostęp do Materiałów i zamierza z niego skorzystać powinien wprowadzić ten kod podczas składania zamówienia przed sfinalizowaniem zamówienia.
 3. W momencie potwierdzenia przez Kursanta zamówienia poprzez wybranie przycisku finalizującego zamówienie, po zaakceptowania Regulaminu, następuje zawarcie umowy o  Dostęp do Materiału na czas określony tj. na czas trwania Dostępu do Materiału wybrany przez Kursanta w Serwisie podczas składania zamówienia.
 4. Bezpośrednio po opłaceniu Materiału przez Kursanta i otrzymaniu tych środków przez Usługodawcę dla Kursanta zostanie utworzone Konto, a także przekazane zostaną przez Usługodawcę dane dostępowe do Materiału.
 5. Konto pozwala Kursantowi na korzystanie z Materiałów, przeglądanie historii jego zamówień w Serwisie, a także zapewnia dostęp do informacji o wszelkich dodatkowych świadczeniach związanych z wykupionym Dostępem do Materiałów.
 6. Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Kursantowi nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Materiału, przez czas wskazany w Umowie tj. czas udostępnienia Materiału przez Usługodawcę Kursantowi.
 7. Kursant nie jest uprawniony do przenoszenia licencji, o której mowa w ust. 6 oraz do udzielania sublicencji. Licencja jest udzielana wyłącznie na rzecz Kursanta.
 8. Kursant nie jest uprawniony do wykorzystywania Materiałów w celu prowadzenia szkoleń na rzecz osób trzecich, a także do świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Materiałów na rzecz osób trzecich.
 9. Licencja obejmuje prawo do korzystania z Materiałów wyłącznie online poprzez Serwis, za wyjątkiem materiałów, które zostały oznaczone wyraźnie przez Usługodawcę jako materiały przeznaczone do pobrania.

§ 4 Koszt Dostępu do Kursu

 1. Ceny podane w Serwisie stanowią ceny netto, ponieważ Usługodawca jest zwolniony podmiotowo z podatku od towaru i usług (dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)).
 2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia umowy o Dostęp do Materiałów przez Kursanta.
 3. Cena za Dostęp do Materiałów wskazana w Serwisie oznacza cenę za korzystanie z Materiałów przez jedną osobę – Kursanta zawierającego Umowę.

§ 5 Płatności

 1. Za dostęp do Materiałów Kursant może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego przez niego podczas składania zamówienia:
  • za pośrednictwem platformy płatniczej tpay,
 2. Z uwagi na charakter metod płatności dostępnych w Serwisie Kursant za Dostęp do Materiałów powinien zapłacić niezwłocznie tj. bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy – wyjątek

Uprawnienie przysługujące wyłącznie Konsumentowi

 1. Co do zasady Konsument ma prawo odstąpić od umowy  w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem przypadków, w których spełnianie świadczenia (dostarczanie Materiałów) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy co skutkuje utratą prawa odstąpienia od umowy.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy).
 4. Konsument może skorzystać również z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został on poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 7. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Serwisu, w tym usług świadczonych w Serwisie, należy wysyłać na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@trzeciapracownia.pl.
 2. Usługodawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kursanta („nazwa Użytkownika” lub adres e-mail wykorzystany przez Kursanta podczas zawarcia Umowy), zwięzły opis przedmiotu reklamacji oraz moment stwierdzenia/wystąpienia nieprawidłowości, a także żądanie reklamacyjne Kursanta.
 3. Każde zalecenie Usługodawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Usługodawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  • co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  • co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kursantów przekazanych Usługodawcy w związku z Serwisem jest Usługodawca.
 2. Kursant nabywając Dostęp do Materiałów dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w Regulaminie.
 3. Dane osobowe Kursantów przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji.
 2. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 6 Regulaminu każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w Umowie bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
 3. Umowy zawierane w związku z Serwisem zawierane są w języku polskim.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kursanta treści o charakterze bezprawnym.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Daria Kamińska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Trzecia Pracownia Daria Kamińska, nr NIP 8961469618, nr REGON 384815180, ul. Wrocławska 62a, 55-093 Kiełczów, e-mail: kontakt@trzeciapracownia.pl.

Nr telefonu: […]

Adres e-mail: […]

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

–Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………………..

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………………………

–Adres konsumenta(-ów): ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data: ………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Trzecia Pracownia Daria Kamińska / kursy.trzeciapracownia.pl

Polityka prywatności

Regulamin